Arodbiedrības biedriem!!!

     "Latvijas dzelzceļš” koncerna Darba koplīguma 5.4.punkts paredz papildus pabalsta izmaksu arodbiedrības biedriem, kuriem līdz valsts vecuma pensijai atlicis mazāk par 5 gadiem.

     2020.gada 18.februārī tika grozīts darba koplīguma 5.4.punkts, kā rezultātā izmaksājamo pabalsta apmēru aprēķina no līdz valsts vecuma pensijai atlikušā laikposma atrēķinot 2 gadus un 8 mēnešus.

     Neskatoties uz to, ka pēc grozījumu izdarīšanas pabalsta apmērs, ko paredz darba koplīguma 5.4.punkta izpilde, ir samazinājies, tomēr 5.4.punkta galvenais uzdevums joprojām ir saglabāts – arodbiedrības biedra atlaišana paredz papildus pabalsta izmaksu, līdz ar to arodbiedrības biedra atlaišana pirmspensijas vecumā ir grūtāka!

     Ja darba devējs nevar atļauties darbiniekam izmaksāt pabalstu, kas tam pienākas saskaņā ar 5.4.punktu un darbinieks labprātīgi neparaksta pušu vienošanās bez pabalsta pilnā apmērā izmaksas, darba devējam atliek turpināt nodarbināt arodbiedrības biedru, nodrošināt to ar darbu un maksāt darba algu!

     Arodbiedrības vadība un darba devēju vadība ir vienisprātis, ka 2020.gada laikā darba koplīguma noteikumi grozīti netiks un attiecīgi arī darba koplīguma 5.4.punkts līdz 2020.gada 31.decembrim saglabās savu esošo redakciju, kā arī lojalitātes atalgojumu nav plānots atcelt.