Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība

        LDzSA ir neatkarīga apvienība, kas uz brīvprātības principiem apvieno darbiniekus, kuri strādā dzelzceļa transporta un satiksmes, t.sk., mašīnbūves, telekomunikāciju, transporta un ceļu būves, pasažieru un kravas pārvadājumu, loģistikas, tranzītu kravu pārvadājumu, ekspedīcijas sfērā, kā arī komercsabiedrībās, uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās, kas apkalpo minēto sfēru vai pastāvīgi izmanto tās pakalpojumus. 

        Kopumā arodbiedrība apvieno vairāk nekā 11 000 biedru un tās galvenie darbības virzieni ir algas palielināšana, darba vietu un nodarbinātības līmeņa saglabāšana satiksmes nozarē. Arodbiedrība attīsta sociālās sadarbības principus. Ir noslēgta Ģenerālvienošanās ar dzelzceļa nozares darba devēju apvienību un darba koplīgumus ar vairākiem nozares uzņēmumiem.

        Dzelzceļa nozares Ģenerālvienošanos un uzņēmumu Darba koplīgumos ir noteikta darbinieku darba samaksa, tās indeksācija, prēmēšanas sistēma, kā arī papildus sociālās garantijas darbiniekiem, piemēram, papildus atvaļinājumi, papildus atpūtas dienas u.c.

Mūsu mērķi:

 • Starptautiskajā līmenī atzīto darba, ekonomisko, profesionālo un sociālo Arodbiedrības biedru tiesību un interešu aizstāvēšana;
 • Arodbiedrības tiesību uz informāciju un konsultācijām ar darba devējiem aizsargāšana;
 • Strādājošo brīvas apvienošanās tiesību aizstāvēšana, darba tiesību aizsargāšana;
 • Arodbiedrības biedru dzīves līmeņa paaugstināšana;
 • Darba aizsardzības, tai skaitā, darba apstākļu uzlabošana un darba vides riska novēršana vai samazināšana;
 • Arodbiedrības biedru nodarbinātības veicināšana.

Mūsu uzdevumi:

 • Panākt darba samaksas, kompensāciju, pensiju, stipendiju, pabalstu un apdrošināšanas izmaksu, papildatvaļinājumu, kā arī sociālajām vajadzībām izlietojamo peļņas daļas palielināšanu;
 • Panākt, lai Eiropas transporta darbinieku arodbiedrību federācijas līmenī tiktu pieņemts dokuments par vienādu minimālo darba algu dzelzceļnieku pamatprofesijām (par tarifu, par kuru zemāk uzņēmējiem nav tiesību maksāt);
 • Dzelzceļnieku cienīgu pensijas nodrošinājumu, tai skaitā, arī darba devēja pensiju;
 • Darba apstākļu uzlabošanu, novēršot vai samazinot darba vides risku;
 • Pilnveidot starptautisko sadarbību, stiprināt starptautiskos sakarus un arodbiedrību solidaritāti