03.05.2017. parakstīti grozījumi "LatRailNet" Darba koplīgumā