Noslēgts jauns koncerna darba koplīgums!

       Koncerna darba koplīgums stājās spēkā 2017.gada 01.februārī, ir saistošs un ir spēkā valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”, SIA “LDz Cargo”, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” un SIA “LDZ infrastruktūra”. Iepriekš katrā uzņēmumā atsevišķi spēkā esošie darba koplīgumi ar jaunā darba koplīguma spēkā stāšanos zaudēja spēku.

       Pārējās divās koncerna “Latvijas dzelzceļš” sabiedrībās, t.i. SIA “LDZ apsardze” un AS “LatRailNet”, joprojām ir spēkā uzņēmumos noslēgtie darba koplīgumi. Proti, uz tiem neattiecas jaunais valsts “Latvijas dzelzceļš” koncerna darba koplīgums.

      Koncerna darba koplīgums ir kompromisa variants starp iepriekš spēkā esošajiem darba koplīgumiem katrā uzņēmumā (valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”, SIA “LDz Cargo”, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” un SIA “LDZ infrastruktūra”) atsevišķi. Mērķis koncerna darba koplīguma noslēgšanai ir nodrošināt vienādas tiesības un sociālās garantijas koncernā strādājošiem. Svarīgi saprast, ka katra koncerna sabiedrība ir juridiski atsevišķa sabiedrība, kurai katrai ir sava valde un katra no tām veic dažādas saimnieciskās darbības, līdz ar to arī katrai sabiedrībai ir būtiski atšķirīgi finansiālie apstākļi, kurus cita starp ietekmē esošā ekonomiskā tirgus situācija pasaulē dzelzceļa pārvadājumu nozarē, kas vistiešākajā mērā ietekmē katras sabiedrības spēju uzņemties saistības pret saviem darbiniekiem, slēgt darba koplīgumus utt. Līdz ar to nebija iespējams jaunā koncerna darba koplīgumā ietvert pilnīgi visas garantijas, kādas tās bija katrā uzņēmuma darba koplīgumā atsevišķi, jo tās katrā uzņēmumā bija atšķirīgas.

      Arodbiedrības darbs pie noslēgtajiem darba koplīgumiem neapstājas, līdz ar to arodbiedrība aicina savus biedrus būt aktīviem un izteikt priekšlikumus darba koplīgumu uzlabošanā, informēt par šķēršļiem to piemērošanā, atšķirīgo interpretēšanu un citiem jautājumiem un aktualitātēm!

     Būtiski apzināties ikvienam, ka darba koplīgumu ir iespējams noslēgt tikai tad, ja ir arodbiedrība. Līdz ar to darba koplīgumā ietvertās garantijas nav uztveramas kā “pašas par sevi saprotamas”, bet ir arodbiedrības darba rezultāts!

      Arodbiedrība aicina ikvienu koncernā strādājošo uzticēties arodbiedrībai, kļūt par tās biedru, tādējādi palielinot gan arodbiedrības ietekmi, gan spēju, gan kapacitāti!