Pievērs uzmanību darba līguma grozījumu termiņam!

     Darba līgumus slēdz uz nenoteiktu laiku. Darba līgumu noslēgšana uz noteiktu laiku ir pieļaujama tikai īpašos izņēmuma gadījumos, kad pastāv attiecīgais tiesiskais pamats (pieļauj Darba likuma 44.p. pirmā daļa).

     Darba līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku, ir pieļaujams pārslēgt uz darba līgumu uz nenoteiktu laiku (darba devējam ir pienākums informēt darbinieku par brīvajām darba vietam, kurās var pārslēgt darba līgumu uz nenoteiktu laiku). Savukārt, darba līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku, nav pieļaujams noslēgt par darba līgumu uz noteiktu laiku.

     Praksē var būt situācijas, kad darbiniekam uz laiku tiek mainīts amats vai citi nodarbinātības nosacījumi (piemēram, pamatamats tiek likvidēts un darba devējs pievādā citu darbu uz cita darbinieka prombūtnes laiku). Tādā gadījumā nedrīkst mainīt darba līguma termiņu. Šādā situācijā ir slēdzama vienošanās vai grozījumi pie darba līguma un tieši šai vienošanās vai grozījumiem (nevis darba līgumam) tiek noteikts termiņš spēkā esamībai. Pēc vienošanās vai grozījumu termiņa notecēšanas, turpinās nodarbinātība atbilstoši tiem noteikumiem, kādi pastāvēja pirms vienošanās vai grozījumu spēkā stāšanās.

Atceries, ikviens arodbiedrības biedrs var saņemt bezmaksas konsultācijas par savām darba tiesībām!