Par grozījumiem Darba koplīgumā!!!

     2021.gada 1.februārī stāsies spēkā grozījumi Latvijas dzelzceļš koncerna Darba koplīgumā.

Proti, pēc būtības grozīti šādi punkti:

 4.punkts, kas noteic īpaša pabalsta izmaksu gadījumā, ja sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu vai veselības stāvokļa dēļ tiek atlaists darbinieks piecus gadus pirms valsts vecuma pensijas sasniegšanas, un kuram ir vismaz 20 gadu stāžs dzelzceļā. Pabalsta apmērs sastāda 80% no mēneša darba algas, savukārt, maksimālais pabalsta apmērs sastāda 15 000 euro, tajā skaitā atlaišanas pabalsts.

 ! Arodbiedrība vērš uzmanību, ka 5.4.punkts papildināts ar darba devēja pienākumu izmaksāt punktā paredzētās izmaksas arī gadījumā, ja darbinieku atlaiž veselības stāvokļa dēļ!

! Puses var vienoties par pabalsta izmaksu, ja darba attiecības tiek izbeigtas ar pušu vienošanos.

 8.punkts, kas noteic īpaša pabalsta izmaksu gadījumā, ja darba attiecības tiek izbeigtas veselības stāvokļa dēļ. Proti, tiek noteikti dažādi stāži pie kuriem atšķirīgi pabalsta apmēri.

      Tāpat tika grozīts Darba koplīguma 1.1.punkts, kas noteic, ka Darba koplīguma 5.sadaļas noteikumi ir attiecināmi tikai uz Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības biedriem.

      Līdztekus Darba koplīgums tika papildināts ar 1.4.(1)punktu, kas uzliek par pienākumu Latvijas dzelzceļš koncerna uzņēmumiem kopā ar Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību vismaz 1 reizi gadā izskatīt jautājumu par darbinieku darba samaksu un tās atbilstību darba tirgus prasībām.

 Darba koplīgums ar visiem grozījumiem pieejams ŠEIT.