Par līgumsodiem!

Līgumsodi darba tiesiskajās attiecībās nav pieļaujami!

     Darba likums neparedz darbiniekam pienākumu maksāt līgumsodu. Līdz ar to nav spēkā tādi darba līguma, vienošanās, darba devēja rīkojuma noteikumi, darba kārtības noteikumi, kuros paredzēti līgumsodi (vai soda naudas)  darbiniekiem. 

     Darba likuma 6. panta pirmā daļa noteic, ka nav spēkā darba koplīguma, darba kārtības noteikumu, kā arī darba līguma un darba devēja rīkojumu noteikumi, kas pretēji normatīvajiem aktiem pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli.

     Savukārt Darba likuma 6. panta otrā daļa noteic, ka nav spēkā darba līguma noteikumi, kas pretēji darba koplīgumam pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli.

Ja darbinieks ir izdarījis pārkāpumu, tad darba devējs ir tiesīgs:

     Ja darbinieks ir nodarījis zaudējumus darba devējam, darbiniekam var iestāties  pienākums atlīdzināt darba devējam radušos zaudējumus (jāņem vērā faktiskie apstākļi). Arodbiedrība aicina izmantot piedāvāto iespēju iegādāties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu!

 Arodbiedrība atgādina, ka sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas saviem biedriem.